x = 4 # x o'zgaruvchisining tipi int x = "IT NATION" # x endi str tipiga o'zgardi print(x)